WONDERFUL TAKAYAMA 6D3N BY TG NY'18

 

 

DAY

ITINERARY

MEAL

HOTEL

เช้า

กลางวัน

เย็น

1

กรุงเทพ

 

 

 

 

2

กรุงเทพ – สนามบินชูบุ เซนแทร์ – หมู่บ้านชิรา

คาวะโกะ – ที่ว่าการทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ

 

HIDA HOTEL PLAZA

3

ตลาดเช้าทาคายาม่า – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เก็บสตรอเบอรี่ – โกเทมบะ เอ้าท์เลต

FUJI TOMINOKO HOTEL

“พิเศษ อาบอ็องเซ็น”

4

ลานสกีฟูจิเทน – ล่องเรือโจรสลัด – โตเกียว -วัดอาซาคุซะ

SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL

5

อิสระตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อโตเกียวดิสนีย์แลนด์ – สนามบินฮาเนดะ

 

 

 

6

สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง

68,900.-

29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61

(วันปีใหม่)

วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 60           กรุงเทพฯ  - สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

น้ำวนนารุโตะ

 


21.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์
C-D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันเสาร์ที่ 30 ธ.ค. 60           กรุงเทพ – สนามบินชูบุ เซนแทร์ – หมู่บ้านชิราคาว่า – ที่ว่าการอำเภอเมืองเก่าทาคายาม่า - ถนนซันมาชิซูจิ

 


00.05 น.                          ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุ เซนแทร์ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน
ไทย  เที่ยวบินที่  TG644

07.30 น.                          ถึงสนามบินชูบุ เซนแทร์ ประเทศญี่ปุ่น  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชิราคาว่า เมืองแห่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์สวยงามไปด้วยดอกไม้นานาชนิดผสมผสานวัฒนธรรมอันล้ำค่ากับ หมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านสไตล์กัสโฉะ ทจิคุริ ที่ใช้ชื่อเรียกสไตล์นี้เพราะว่ารูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้าซึ่ง   สร้างแบบดั้งเดิมในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ตัวบ้านจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้อย่างปลอดภัยและในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกไม้ออกบานสะพรั่งเป็นวิวที่สวยงามมากๆ  ด้วยเหตุนี้เองจึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995

กลางวัน                            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า จังหวัดกิฟุ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ที่ใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทขุงาวะในสมัยก่อนเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือจนปัจจุบัน (ถ่ายรูปจากด้านนอก) จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ ซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย ณ บริเวณนี้ และมีเทศกาลทาคายาม่าซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทศกาลที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HIDA PLAZA HOTEL(หรือเทียบเท่า)

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม (2)

*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ อ็องเซ็นพร้อมสวมชุดยูคาตะที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ *** 

วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 60        ตลาดเช้าทาคายาม่า – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เก็บสตรอเบอรี่จากต้น

โกเทมบะ เอ้าท์เลต

 


เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(3)

                                      นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าแห่งทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้า อากาศเย็นสบายและความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่าศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาจาก ไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนั้น

จากนั้นนำเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้

กลางวัน                            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ (ถ่ายรูปจากด้านนอก)

จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองยามะนาชิ เพื่อนำท่านเดินทางเก็บสตอร์เบอร์รี่ สดๆ จากต้น หรือผลไม้ประจำฤดูกาล เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเก็บผลไม้สดๆ โดยในช่วงเดือนธันวาคม ผลไม้จะเป็นสตอเบอรี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI TOMINOKO HOTEL (หรือเทียบเท่า)

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม (5) พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ อ็องเซ็นพร้อมสวมชุดยูคาตะที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ *** 

 

วันจันทร์ที่ 1 ม.ค. 61           ลานสกีฟูจิเทน – ล่องเรือโจรสลัด – โตเกียว – วัดอาซาคุซะ

 


เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(6)

นำท่าน สัมผัสหิมะ ที่ ลานสกีฟูจิเทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ  * พิเศษ * ฟรี สโนว์ สเลด หรือกระบะเลื่อนหิมะ (ฟรี 2 ท่าน/1 อัน) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันทั้งครอบครัว หรือท่านจะเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟ ชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลาย พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลัง พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย  

กลางวัน                            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

นำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  แล้ว ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบระหว่างที่เรือแล่นสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงามได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโตเกียวนำท่านเดินสู่ วัดอาซาคุซะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดนี้ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิเช่น  เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิ อิชิ และฮะโกะอิตะ อิชิ ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่มีความสูง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะเห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง ของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณ ซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี และท่านสามารถช้อปปิ้งถนน นากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่นรองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

วันอังคารที่ 2 ม.ค. 61           อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินฮาเนดะ

 

 

เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(9)

*** เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ***

เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย ณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ หรืออิสระเที่ยว “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ  ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก Theme Park ที่แสดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆของเครื่องเล่น

***     รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอิสระตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน)

 

**       สำหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี

ราคาท่านละ  7,400 เยน (ไม่รวมค่าพาหนะ) **

จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงฮาเนดะ

วันพุธที่ 3 ม.ค. 61               สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ

 

 

00.20 น.                                    เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 661

05.25 น.                          ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

หมายเหตุ       รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ราคาต่อท่าน

รวมตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง

68,900 บาท

38,900 บาท

เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

61,900 บาท

38,900 บาท

เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่

(มีเตียงเสริม)

61,900 บาท

38,900 บาท

เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม)

58,900 บาท

32,900 บาท

พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

11,500 บาท

***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้งสำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องนอนมีเตียง

***     อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่  5 ก.ย. 60**

***     ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

***     การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้งพร้อมตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ แต่ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณา***

 

 

 

 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ      
 2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 3. ค่าอาหารตามรายการ  
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

(แบบกรุ๊ปทัวร์) สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการคุ้มครอง

Tหากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ   

T ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 75 ปีขึ้นไป  

R ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

 1. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบัสเท่านั้น)
 2. ฟรี!! น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด

 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง   
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด  
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน
 6. ไม่มีแจกกระเป๋า
 7. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

   บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทต่อการจองทัวร์ 1 ท่าน หากท่านยินดีมัดจำการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจำทั้งหมด (เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

 

เงื่อนไขการยกเลิก

ค่ามัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้

   แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทำการคืนค่ามัดจำ 20,000.- บาท.

   แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 20,000 บาท

   แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำ 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้

- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจำทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตั๋วโดยส่วนใหญ่อย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆก็ตาม ขอยึดมัดจำทั้งหมด

   แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

   ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆทั้งสิ้น

 

การสะสมไมล์ของสายการบิน

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ในเครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น

(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)

* กระเป๋าสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8. รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการทำทัวร์

9. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนำลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สำคัญมาก

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่)

 

1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................

 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผู้จองทัวร์........................................................................................................................

 

3. จำนวน ผู้เดินทาง ........................... ท่าน ผู้ใหญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน

***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้งสำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องนอนมีเตียง

 

4. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................

พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงื่อนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน

 

5. ประเภทห้องพัก

          3.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ(DBL) ............ห้อง

          3.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่…….....ห้อง

          3.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)

          3.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)

          3.5 ห้องพักผู้ใหญ่3ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง   

          3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง   

 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้อวัว           ไม่ทานเนื้อหมู            ไม่ทานสัตว์ปีก            ทานมังสาวิรัส

      อื่นๆ............................................................

 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่             ไม่เคย              เคย   ประเทศ.......................................................

 

 1. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ...............................

 

9. ต้องการเลือกที่นั่ง            ริมทางเดิน        ริมหน้าต่าง  อื่นๆ.................................................

(ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย)

 

ลงชื่อ ผู้จอง.....................................................................................................

*** กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต ผู้เดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทำการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วัน***

Visitors: 263,482