NEW YEAR JAPAN COUNTDOWN


 

 ไฮไลท์ของโปรแกรม

 • บินตรง กรุงเทพฯ – นาริตะ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG) พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
 • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักฟูจิ 1 คืน นาริตะ 2 คืน
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ วนอุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด หุบเขาโอวาคุดานิ  โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
 • ลานสกี YETI SKI RESORT พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • พระใหญ่แห่งคามาคูระ พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า  ย่านโอไดบะ(ODAIBA )
 • ชมการจัดแสดงพลุ ดอกไม้ไฟกันที่งาน ODAIBA RAINBOW FIREWORK
 • เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN)ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

พิเศษ!!!  อิ่มอร่อยกับเมนูสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมเมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ แบบฉบับชาวญี่ปุ่น

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2

วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด– หุบเขาโอวาคุดานิ  –โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

Q

ü

ü

HOTEL MIFUJI หรือเทียบเท่า

3

ลานสกี YETI SKI RESORT– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โตเกียว – โอไดบะ(ODAIBA ) – ODAIBA RAINBOW FIREWORK

ü

ü

TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า

4

พระใหญ่แห่งคามาคูระ – พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

ü

TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า

5

วัดนาริตะ–วัดอาซากุซะ– เอออน

ü

ü

-

6

สนามบินฮาเนดะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Q

-

-

-

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

28 ธันวาคม 2560  – 2 มกราคม 2561

59,999 บาท

 

วันแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   19.30 น.         คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ C                                      สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

    22.30น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น                    

โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 640 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)

 

วันที่สอง       วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดหุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต

    06.15 น.        เดินทางถึงสนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น                                                 (–/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)        

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ เมืองท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยือนเป็นจำนวนมากเป็นแหล่งรวมบ่อน้ำพุร้อนมากถึง17แห่ง จึงทำให้เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการอาบน้ำแร่

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือโจรสลัด (ใช้เวลาล่องประมาณ 10–15 นาที)  ทะเลสาบอาชิ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่อยู่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ พบและสัมผัสเรือแฟนตาซีโจรสลัดที่ประดับประดาและตกแต่งอย่างอลังการ ให้ท่านได้ชื่นชมความงามทะเลสาบอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น กับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาด“เสาโทราอิ”สัญลักษณ์อันโด่งดังกลางทะเลสาบอาชิหลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิหรือ “หุบเขานรก”  (โดยรถโค้ชปรับอากาศ) ภูเขาไฟที่มีบ่อกำมะถันที่ยังคุกรุ่นอยู่ ที่บ่อน้ำแร่กำมะถันสามารถต้มไข่ให้สุกได้ มีจุดเด่นคือไข่ที่ต้มจะกลายเป็นสีดำชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี

    เที่ยง              äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   

                        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวม               สินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลกกว่า 165 แบรนด์ บนพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต พบกับ                       คอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุดอาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY                             ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้านCOACH,BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, GAP,             ARMANI ฯลฯ หรือเลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT,                           TASAKI, LONGINES ฯลฯ

  ค่ำ                   äรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)    

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  HOTEL MIFUJI หรือระดับเทียบเท่า

 

ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น

สรรพคุณการอาบน้ำแร่: การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด

 

วันที่สาม       ลานสกี YETI SKI RESORT–พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โอไดบะ

เช้า                 äรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)                                   (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ –)

จากนั้นนำท่านสัมผัสความสนุกสนานกับหิมะที่ ลานสกี YETI SKI RESORTให้ทุกท่านจะได้สัมผัสกับการเล่นหิมะและสนุกสนานกับการเล่น “สกี” หรือเลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” และเพลิดเพลินกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” (รวมค่านั่งเลื่อนหิมะแล้ว) (**ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ                เครื่องเล่นทุกชนิด **) จากนั้นนำท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่  EXPERIENCE EARTHQUAKE พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว รับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆท่านสามารถเลือกซื้อของฝากราคาถูกเช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องไฟฟ้าได้จากที่นี่  

เที่ยง                     äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)  

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE (JTC)จากนั้นนำท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (ODAIBA)คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียวได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติ ไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า (DIVERCITY TOKYO PLAZA)เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่งที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริงซึ่งมีขนาดใหญ่มากในบริเวณห้างก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้มอย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (GUNDAM CAFE)

19.00 น.            นำทุกท่านชมการจัดแสดงพลุดอกไม้ไฟกันที่งาน ODAIBA RAINBOW FIREWORK ที่จะมีการจัดขึ้นในทุกๆวันเสาร์ของเดือนธันวาคมของทุกปี

ค่ำ                     อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TOYOKO INN NARITAหรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่            พระใหญ่แห่งคามาคูระ พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า – โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า                 äรับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (5)                                                (อาหารเช้า/ –/ –)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระ เป็นเมืองทางชายฝั่งของจังหวัดคานากาว่า เป็นเมืองเก่าที่เงียบสงบ มีวัด และ ศาลเจ้ามากมาย เป็นเมืองของตระกูลมินาโมโตะได้ตั่งถิ่นฐานในที่แห่งนี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองนี้คือ พระใหญ่แห่งคามาคูระ (KAMAKURA DAIBUTSU) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสมัยโบราณ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า(SHINYOKOHAMARAUMEN MUSEUM)พิพิธภัณฑ์ราเม็งชินโยโกฮาม่า รวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเม็งไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา, ชนิดของราเม็ง ในชั้นแรกของพิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นประวัติของราเม็งในประเทศญี่ปุ่นมีการจัดแสดง เส้นราเม็ง น้ำซุป ท้อปปิ้ง รวมถึงชามใส่ราเม็งหลากหลายชนิด ส่วนในชั้นที่สองนั้นจะมีการจัดบรรยากาศจำลองของถนนและอาคารบ้านเรื่องของชิตามาชิ (SHITAMACHI) เมืองเก่าของโตเกียวซึ่งเป็นเมืองที่ราเม็งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จะมีร้านขายราเม็งที่มีชื่อเสียงอยู่ประมาณ 9 ร้านให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมและหากใครอยากจะทานราเม็งหลายๆร้านก็สามารถสั่งแต่ละชามเป็นขนาดเล็กมาลองทานได้

 เที่ยง              อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านักSHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบที่“ ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบันให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้นไม่ว่าจะเป็น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON

ค่ำ          อิสระอาหารมื้อเย็น เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยที่ย่านชินจูกุ เช่นร้าน

                        ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้อสอบ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  TOYOKO INN NARITAหรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า         วัดนาริตะ วัดอาซากุซะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี (ด้านหน้า) – เอออน   สนามบินฮาเนดะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   เช้า                 รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)                               (อาหารเช้า/ –/ –)

                        นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ ซึ่งท่านจะได้นมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะวัดที่มีประวัติศาสตร์อัน                             เก่าแก่ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ

เที่ยง                     äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (7)  

จากนั้นเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอนวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดเล็กเพียง 5.5 ให้ท่านได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายภาพประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”และซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ “ถนนนาคามิเซะ” สินค้า MADE IN JAPAN แท้ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัยจากนั้นนำทุกท่านถ่ายรูปกับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวด้านหน้า หอคอยโตเกียวสกายทรี (TOKYO SKY TREE)บริเวณริมแม่น้ำสุมิดะหอคอยโตเกียวสกายทรีเป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 634 เมตร (ทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจวซึ่งมีความสูง 600เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง553เมตร 

จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง เอออน พลาซ่าศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

 

วันที่หก         สนามบินฮาเนดะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

00.20 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

โดย สายการบิน สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 661   (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)

   25.25 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*****************************************

*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือการจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง****

 

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

2)  สำหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ซึ่งท่านอาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่เพียง 1 เตียง สำหรับนอน 2 ท่านเท่านั้น และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาตจัดห้องพักให้ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้อง

 

อัตราค่าบริการ

ราคา (ท่านละ)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน

59,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900.-

 

 

*** กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

ให้ทราบก่อนทำการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

 

ราคาทัวร์รวม

ราคาทัวร์ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางที่ระบุในรายการ

 (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)

 1. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2–3 ท่าน

       ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

 1. ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 3. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย (TG)

 ขาไปและกลับท่านละ 30 กก.

 1. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

–การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท

–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท

(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,

ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ     (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

 1. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 4,000 เยน  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

(ปกติ 30 กก.)

 1. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)

 

 

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป–กลับ)
 4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า  30 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

เรื่อง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)

 

 

 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น มีดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

 1. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

 1. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 2. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

Visitors: 263,477