BEST HOKKAIDO 5D3N

กำหนดการเดินทาง

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                          (-/-/-)                                                                                                                      


 
20.00น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 1 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน  Aircaft Type A330-300 (Cabin Version 3303)

  1. 45น.        เดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG670บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง   เมืองฟุราโน่ – สกีรีสอร์ท – เมืองอาซาฮิกาว่า – Ramen Village                                    (-/L/D)

 

08.00 น.       เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทำให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม้

เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น          นำท่านเพลิดเพลินกับการ เล่นสกี ที่ เมืองฟุราโนะ ซึ่งที่เมืองนี้มีลานสกีที่มีชื่อเสียงของเกาะ Hokkaido ลานสกีของที่นี่มีมาตราฐานจนได้รับความไว้วางใจใช้แข่งขันสกีระดับโลกมาแล้ว หิมะภายในรีสอร์ทเป็นแบบ Powder Snow นุ่มไม่แพ้ที่ไหน และมีพื้นที่ของสองยอดเขาเป็นสถานที่เล่นสกีของรีสอร์ท เป็นสกีรีสอร์ทที่เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเริ่มเล่นสกีและนักเล่นสกีมือโปรเพราะลานสกีของที่นี่มีทั้งทางลาดต่ำและทางที่สูงชันไว้รองรับเพื่อความสนุกสนานของนักเล่นสกีทุกคน(ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ สกี 5,500 เยน / บอร์ด 5,500 เยน / เสื้อผ้า 5,300 เยน)

จากนั้น          นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า และเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเมน”หมู่บ้านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด นับย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ถือกำเนิดราเมนขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน้ำซุปให้อยู่ได้นานขึ้นโดยเคลือบผิวน้ำซุปด้วยน้ำมันหมู หรือจะเป็นน้ำซุปซีอิ๊วที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและน้ำสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่าปกติและด้วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่น

ค่ำ               äบริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม เมนู King Crab Buffet *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ 

 หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

พักã โรงแรม Asahikawa Toyo Hotel หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สาม     เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – เมืองซัปโปโร

                  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ                                                                                           (B/L/D)                                                                                            

 

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป

เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอ ตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา ระหว่างทางนำท่านไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี้คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน

เย็น              ä รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักã โรงแรม Vessel Inn Sapporo Nakajima Park หรือ เทียบเท่า

                    04_resort-sapporo/index.html

วันที่สี่     ศาลเจ้าฮอกไกโด – พิพิธภัณฑ์เบียร์อาซาฮี – ทำเนียบรัฐบาล – โอโดริปาร์ค – หอนาฬิกาซัปโปโร

              JR Tower – ย่านทานุกิโคจิ                                                                                           (B/L/-)

 

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ได้อัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค์ จากศาลเจ้ามีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูร้อน วันที่ 14-16 มิถุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรือ Sapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน

จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์อาซาฮี เบียร์ยี่ห้อดังซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเบียร์และน้ำอัดลม ตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์สร้างจากอิฐแดงสุดคลาสลิค แบ่งออกเป็น 3 ชั้น จัดแสดงนิทรรศการให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของเบียร์ฮาซาฮีแห่งนี้ นำท่านเข้าชมโรงงานเบียร์ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้เพลินเพลิดไปกับกรรมวิธีการผลิตเบียร์และรับความรู้ไปพร้อมๆกัน จากนั้นให้ท่านได้ทดลองรสชาติของเบียร์ที่กลั่นเสร็จสดใหม่จากโรงงานนี้

เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านชมด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอโดริปาร์ค ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดกลางใจกรุงซัปโปโร ฤดูร้อน => ใช้เป็นที่จัด งานแสดงดอกไม้   สำหรับ ฤดูหนาว ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหิมะอันยิ่งใหญ่ มีการแกะสลักน้ำแข็งประติมากรรมชิ้นใหญ่นับเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะฮอกไกโด และโดยรอบบริเวณมีห้างร้านจำหน่ายสินค้ามากมายหลากสไตล์

จากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น     จากนั้นเดินทางสู่ JR TOWER เจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์, ร้าน100 เยน, ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ จากนั้น  เดินทางสู่ ย่านทานูคิโคจิ (ตรอกทานูกิ) ถนนคนเดินที่เก่าแก่ที่สุดของฮอกไกโด  ถนนเส้นนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี 1873 ถึงปีนี้ก็เกือบ 140 ปีแล้ว ถนนคนเดินเส้นนี้มีร้านค้ามากมายกว่า 200 ร้าน มีทั้งหมด 7 บล็อก เป็นแนวยาวกว่า 900 เมตร ที่นี่เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อเสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ของเล่น เครื่องสำอางค์ รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเกมส์และร้านปาจิงโกะ  

                อิสระอาหารเย็น

พักã โรงแรม Vessel Inn Sapporo Nakajima Park หรือ เทียบเท่า

 

วันที่ห้า     สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ                                                                                           (B/-/-

 

เช้า               ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)  

หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.30 น.       นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย โดยเที่ยวบินที่ TG671                         

15.30 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

J-J-J-J-J-J-J-J-J

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่(2-3 ท่าน/ห้อง)

(ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

(เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) หรือ

 (ไม่เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

เดือนธันวาคม

7-11 , 15-19

39,900.-

8,000

 

 

*ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 4,000 เยน หรือ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน*

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด

เนื่องจากทางบริษัทฯ

ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

กรุณาชำระ 21 วัน ก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ      1.       ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

2.       ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

  1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
  2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
  3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
  4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

                   R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                            R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

                   R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.            R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 

                   R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน              R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          

                   R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                     R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

T       ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่ประสงค์จะพำนัก ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**

T       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ

***(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้ บริการ)***

T       ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

T    ค่าประกันสุขภาพ (สามารถซื้อเพิ่มได้ รายละเอียดด้านหลังโปรแกรม)

T       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

T       ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

วิธีการชำระเงิน   กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ  10,000 บาท

 

{ แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6  เดือนขึ้นไป)

{ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

{ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

{ ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง      ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น

{การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท      ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

{ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

{ ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน     ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

{ ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRAFLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น

 

 

เงื่อนไขอื่นๆ

-        รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

-        บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ

-        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น

-        กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว

-        เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-        ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)

-        อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

-        เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)

-        บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

 

 

Visitors: 263,973