Tokyo Fuji Ski 4D3N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม

 • บินตรง ดอนเมือง–นาริตะ เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 777–200 ER (415 ที่นั่ง)
 • พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 • พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักนากาโน่ 2 คืน และนาริตะ 1 คืน
 • ฟูจิหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก โตเกียวช้อปปิ้งชินจุกุ
 • ทาคายาม่าและมัตสึโมโต้ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ปราสาทมัตสึโมโต้  
 • นากาโน่จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM วัดเซนโคจิ
 • นาริตะ วัดนาริตะ และอิออน พลาซ่า
 • เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN)ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

พิเศษ!!!  อิ่มอร่อยกับเมนูสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมเมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ แบบฉบับชาวญี่ปุ่น

 

 

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรมที่พัก

1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

-

-

-

-

2

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก

Q

ü

ü

SHINANO PRINCE SHIRAKABA HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ปราสาทมัตสึโมโต้ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ –

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

ü

ü

ü

TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า

4

จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM – วัดเซนโคจิ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

ü

ü

-

TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า

5

วัดนาริตะ–อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ –  ท่าอากาศยานดอนเมือง    (กรุงเทพฯ)

ü

-

Q

-

 

กำหนดการเดินทาง

 

ธันวาคม 60

3-7 /5-9 /10-14/12-16/24-28 ธ.ค.60

34,999 บาท

17-21/19-23/ธ.ค.60

33,999 บาท

26-30 ธ.ค.60

35,999 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900 บาท

 

วันแรก            ท่าอากาศยานดอนเมือง

  23.55 น.              พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT

โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง         ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก

   04.15 น.             ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น                                                             (-/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)

โดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW918 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)

11.55น.             เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น                                                    

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น

  เที่ยง                     äรับประทานอาหารกลางวัน แบบ BENTO SET บนรถ (1)

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก (OSHINO HAKKAI) ชมบ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมากในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย  อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศพร้อม ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

  ค่ำ                         äรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   (2)                                                                 

SPECIAL: เมนูพิเศษ เช็ตอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (KAISEKI) พร้อมปูยักษ์  ให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อย

นำท่านเข้าสู่ที่พักãSHINANO PRINCE SHIRAKABA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม       ปราสาทมัตสึโมโต้ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

เช้า                       äรับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)               (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)

จากนั้นนำท่านเก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ (ด้านนอก)  มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น

  เที่ยง                     äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

จากนั้นนำท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี 

  ค่ำ                         äรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   (5)                                                                 

นำท่านเข้าสู่ที่พักã TSUGAIKE KOGEN HOTELหรือเทียบเท่า

ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN) การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น

สรรพคุณการอาบน้ำแร่: การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาดบำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด

วันที่สี่            จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUM – วัดเซนโคจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า                       ä รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)                             (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ –)

จากนั้นนำท่านชมวิวทัศนียภาพยัง จุดชมวิว HAKUBA SKI JUMPING STADIUMซึ่งเป็นลานสกีที่เคยใช้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และชมวิวของภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์จากนั้นเดินทางสู่ วัดเซนโคจิ วัดเก่าแก่ดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ที่เมืองนากาโน่สร้างมาตั้งแต่ประมาณ ปี ค.ศ. 1897 รอบ ๆ วัดจะเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นโบราณ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากที่สุดในช่วงสงครามแบ่งแยกดินแดนสมัยศตวรรษที่ 16 เพราะวัดนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่วัดที่ยังมีผู้คนให้ความเลื่อมใสเดินทางไปกราบไหว้ขอพรอยู่สม่ำเสมอ วัดแห่งนี้ถูกค้นพบก่อนยุคที่พุทธศาสนาจะมีการแบ่งแยกเป็นนิกายต่าง ๆ ทั้งยังเคยเป็นโรงเรียนสอนพุทธศาสนาให้กับพระสงฆ์อีกด้วย

  เที่ยง                     ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านักSHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบที่“ชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบันให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้นไม่ว่าจะเป็น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON

ค่ำ                           อิสระอาหารมื้อเย็น เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยที่ย่านชินจูกุ เช่นร้าน

ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้อสอบ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักã NIKKO NARITA HOTEL / TOYOKO INN NARITAหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า        วัดนาริตะ – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ  ท่าอากาศยานดอนเมือง    (กรุงเทพฯ)

   เช้า                       ä รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)                                            (อาหารเช้า/ –/ –)

                                นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ ซึ่งท่านจะได้นมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะวัดที่มีประวัติศาสตร์อัน                                       เก่าแก่ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ

 “เอออน พลาซ่า”ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ

13.00 น.             สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

16.50 น.             ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW919 

(บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)

   22.05 น.             ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*************************************************************

 

*** หมายเหตุ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือการจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

2)  สำหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซึ่งท่านอาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) สำหรับนอน 2 ท่านเท่านั้น และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาตจัดห้องพักให้ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้อง

 

 

อัตราค่าบริการ

 

วันที่   3-7/5-9 /10-14/12-16 /24-28 ธ.ค.60

ท่านละ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก

34,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900.–

 

วันที่   17-21/19-23/ธ.ค.60

ท่านละ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก

33,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900.–

 

วันที่   26-30 ธ.ค.60

ท่านละ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2–3 ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก

35,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900.–

 

**ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก**

**เด็กต่ำกว่าอายุ 2 ปี ราคา6,900 บาท**

 

*** กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

ให้ทราบก่อนทำการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทัวร์รวม

ราคาทัวร์ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ

ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)

 1. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

       ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

 1. ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 3. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน NOKSCOOT

 ขาไปท่านละ 20 กก.  ขากลับท่านละ 20กก

 1. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

–การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท

–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท

(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,

ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

 1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน หรือประมาณ 1,000 บาท ต่อ 1 ท่านตลอดทริป(ขออนุญาตเก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ  วันเดินทาง)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

(ปกติ 20 กก.)

 1. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
 4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อที่นั่ง และน้ำหนักกระเป๋า รถเข็น WHEELCHAIR ของสายการบิน NOKSCOOT

 1. กรณีมีความประสงค์จะเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/SUPER SEAT) จะมีรายละเอียดดังนี้

      1.1 ที่นั่ง SCOOT BIZ สามารถอัพเกรดที่นั่งได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละประมาณ 5,000 บาท(รวมไป-กลับ)

1.2  ที่นั่ง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีที่ต้องการระบุที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท (รวมไป-กลับ)

       ที่นั่งแถว 31 และ 61 (ROW 31 & ROW 61)***ไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 16 ปีและผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป***

1.4 ที่นั่ง SUPER SEATในกรณีที่ต้องการระบุที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,600 บาท (รวมไป-กลับ)

1.3 ที่นั่ง STANDARD SEATในกรณีที่ต้องการระบุที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท (รวมไป-กลับ)

 1. กรณีซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติที่สายการบิน NOKSCOOT กำหนดขาไป และขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

       -  เพิ่ม 5 กิโลกรัม 200 บาท / เพิ่ม 10 กิโลกรัม 400 บาท / เพิ่ม 15 กิโลกรัม 600 บาท/ เพิ่ม 20 กิโลกรัม 1,000 บาท

          (เป็นราคาต่อคน ต่อเที่ยวบิน)

         ***หมายเหตุ*** สำหรับการซื้อน้ำหนักกระเป๋า สูงสุดได้ไม่เกิน 40 กิโลกรัม รวมกับน้ำหนักกระเป๋าที่มีอยู่แล้ว

3. กรณีต้องการใช้รถเข็น WHEELCHAIRจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะต้องแจ้งล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนบิน

***สำหรับที่นั่งโซน SCOOT IN SILENCE ที่นั่งแถว 21-26 (ROW 21-26)

จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป เท่านั้น***

****ต้องดำเนินการแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์)****

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า  35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

เรื่อง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)

 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น มีดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

 1. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

 1. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 2. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 263,437