HK เซินเจิ้น

 

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

 จุดเด่นโปรแกรม èè

พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว / ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ

เมนูพิเศษ! Seafood กุ้ง ปลาหมึก เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

ไหว้ 3 วัดดัง : วัดกวนอู / วัดกังหัน / เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์

 

ตารางเดินทาง

ตารางเดินทาง

*ราคานี้เฉพาะพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น*

ผู้ใหญ่

(โปรโมชั่น)

เด็ก 2-18 ปี

(ราคาปกติ)

พักเดี่ยว

03 – 05 พฤศจิกายน 2560 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

10 – 12 พฤศจิกายน 2560 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

17 – 19 พฤศจิกายน 2560 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

24 – 26 พฤศจิกายน 2560 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

15 – 17 ธันวาคม 2560 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

05 – 07 มกราคม 2561 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

12 – 14 มกราคม 2561 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

19 – 21 มกราคม 2561 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

26 – 28 มกราคม 2561 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

02 – 04 กุมภาพันธ์ 2561 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

09 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

16 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

02 – 04 มีนาคม 2561 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

09 – 11 มีนาคม 2561 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

16 – 18 มีนาคม 2561 (ศุกร์-อาทิตย์)

8,888.-

จ่ายเพิ่ม 2,000.-

4,500.-

หมายเหตุ : ทารก 0-2 ปี ราคา 6,888.- บาท  /ฟรีวีซ่ากรุ๊ป/ นั่งตักผู้ใหญ่ไม่มีเบาะนั่ง

 

*โปรดอ่านเงื่อนไขทัวร์ก่อนจอง! เมื่อท่านจองแล้วจะถือว่ายอมรับเงื่อนไขครบทุกข้อแล้ว!!*

P วีซ่าเข้าจีนแบบหมู่คณะ (วีซ่า 144 ชม.)  *ไม่มีค่าใช้จ่าย* สำหรับพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น

P กรณีเป็นพาสปอร์ตต่างชาติ โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายกับพนักงานขายอีกครั้ง

P กรณีวีซ่าเข้าจีนแบบหมู่คณะ (วีซ่า 144 ชม.) ถูกระงับใช้ชั่วคราวอย่างกะทันหัน ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยวได้  โดยชำระค่าธรรมเนียม 1,800 บาท (รวมค่าบริการ) และต้องจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ รูปถ่าย

พาสปอร์ตเล่มจริง เอกสารอื่นๆ (กรณีสถานทูตร้องขอ) ให้กับเจ้าหน้าที่ทัวร์ เพื่อดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน

P ราคาขายทัวร์ดังกล่าว ยังไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท (เก็บที่สนามบินไทย)

Q ผู้ใหญ่ และ เด็ก 2-18 ปี เก็บในอัตราเท่ากัน  Q ทารก 0-2 ปี ทัวร์ไม่เก็บค่าทิปไกด์

P ราคาขายทัวร์ดังกล่าวสำหรับผู้เดินทางพาสปอร์ตคนไทยเท่านั้น

Q กรณีเป็นพาสปอร์ตชาวต่างชาติ ชำระเพิ่ม 1,000 บาท จากราคาทัวร์

P คณะจองและยืนยันเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป กรุ๊ปสามารถออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)

P คณะจองและยืนยันเดินทาง 1 – 14 ท่าน  กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง 

P กรณีไม่สามารถออกเดินทางได้  *คืนเงินเต็มจำนวน* โดยจะสรุปแจ้งก่อนเดินทาง 7 วัน  

P ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง  จัดส่งให้ท่านก่อนเดินทาง 3 วัน

 

ทัวร์เป็นราคาโปรโมชั่นแบบเหมาจ่าย

*ไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอคืนเงินให้แก่ท่านได้ทุกกรณี*

 

วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้น–ตลาดหล่อวู

08.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5  ROW K

สายการบินHONG KONG AIRLINE (HX) โดยมีป้ายรับทัวร์พร้อมเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับทุกท่าน

ที่นั่งแบบ  3-3-3 / มีของว่างและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)

** เที่ยวบิน/เวลาบินในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบิน

บริษัทฯ จะยืนยันให้ท่านทราบเป็นสถานะอัพเดทในใบนัดหมายอีกครั้ง **

11.10 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน HX772

15.05 น. ทุกท่านมาถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  หัวหน้าทัวร์นำท่านรับกระเป๋า จากนั้นออกเดินทางไป เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ขึ้นอยู่กับการจราจร*

ตลาดหล่อวูห้างดังที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จำหน่ายสินค้าเลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

เข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น) HONG LI LAI HOTEL / ROYAL CENTURY HOTELêêêêหรือใกล้เคียง

วันสอง    บัวหิมะ – หยก – ผ้าไหม – วัดกวนอู – โชว์น้ำพุเต้นระบำ

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)

แวะชมสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน สินค้าของชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน คงไม่พ้นสินค้าประเภท ผ้าไหมแท้ หยกแท้ และ ยาสมุนไพร ล้วนแล้วเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ ด้านสุขภาพ และมีคุณค่าอย่างมาก เมื่อท่านมาถึงแหล่งสินค้าเหล้านี้แล้ว อย่าพลาดที่จะเลือกซื้อเป็นเจ้าของ หรือ นำไปฝากคนที่คุณรัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)เมนูพิเศษ!  Seafood + Red Wine

วัดกวนอู *ขอพรให้ชนะทุกสิ่ง*สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว

โชว์น้ำพุเต้นระบำ Fountain danceชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ที่อลังการ ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ

เช่น เหินหาวสู่สวรรค์ เต้นระบำน้ำพุ สวยงาม ประทับใจ ใช้เวลาโชว์ประมาณ 20 นาที

** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของท่าน **

ตลาดตงเหมินถนนคนเดินยอดนิยมของชาวจีน ปิดประมาณ 5 ทุ่ม หรือ ดึกกว่านั้น (บางวัน) เป็นแหล่งรวม ของกินของใช้ต่างๆ เครื่องหนัง นาฬิกา รองเท้า แฟชั่นทั้งหลาย กับอากาศเย็นๆ ทำให้บรรยากาศที่นี่คึกคักมากๆ

เข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น) HONG LI LAI HOTEL / ROYAL CENTURY HOTELêêêêหรือใกล้เคียง

วันสาม   ฮ่องกง – รีพลัสเบย์ – จิวเวอรี่ – วัดแชกง – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบิน

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (4)

จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ขึ้นอยู่กับการจราจร*

รีพลัสเบย์*ไหว้ขอลูก*หาดทรายรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นหนึ่งในหาดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เพดานตกแต่งด้วยลวดลายมังกรขดเป็นวงที่ดูอลังการ เป็นที่ประดับของรูปปั้นเทพทั้งสองเจ้าแม่กวนอิม และ เจ้าแม่ทินโห่ว สูงตระหง่านโดดเด่นท่ามกลางสวนสวยทอดลงชายหาด

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ! ห่านย่าง

โรงงานจิวเวอร์รี่  ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น**ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะสำเร็จตามที่ขอ

วัดแชกง หรือ วัดกังหัน *ไหว้ขอความสำเร็จธุรกิจการงาน*เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกง ให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง  วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น  วัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามา 

*** ขอให้ท่านมีความตั้งใจในการขอพร เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอสำเร็จทุกราย

จิมซาจุ่ย (นาธาน) ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง Mix & Match ได้ตามชอบใจ

00.40 น.  เหินฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบินHONG KONG AIRLINE (HX) เที่ยวบิน HX773

03.00 น.  ทุกท่านมาถึง สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ที่นั่งแบบ 3-3-3 / มีของว่างและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก.

หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)

** เที่ยวบิน/เวลาบินในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบิน

บริษัทฯ จะยืนยันให้ท่านทราบเป็นสถานะอัพเดทในใบนัดหมายอีกครั้ง **

 

ข้อสำคัญควรทราบตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการ *รวม*

1)    ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

2)    ที่พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)

หมายเหตุ:  การจัดห้องพักสำหรับเด็ก มีเงื่อนไขดังนี้

     - เด็กอายุ ตั้งแต่ 0 – 4 ขวบ  จัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่

- เด็กอายุ ตั้งแต่ 4 ขวบ ขึ้นไป  จัดให้นอนเสริม 1 เตียง

3)  อาหาร 5 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**)

4)  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม

* กรณีพาสปอร์ตต่างชาติท่าน ท่านต้องชำระค่าทัวร์ในราคาต่างชาติ ตามที่ระบุในตารางราคา

นั่นหมายถึงท่านจะได้รับค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในอัตราต่างชาติเรียบร้อยแล้วจากแลนด์เช่นกัน

5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น **

หมายเหตุ:  กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง

และ สำหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **

7)  ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

8)  ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 20 กก.

 

อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*

1)  ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 1,000 บาท/ท่าน  *เก็บที่สนามบินไทย*

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย  ตามสินน้ำใจของทุกท่าน

2)  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

3)  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. เก็บค่าทัวร์   *เต็มจำนวนเนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น*  นับจากวันที่ยืนยันจอง
 2. แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (ขอภาพชัดเจนเท่านั้น) โดยมีวันหมดอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

 

สำคัญมาก!!  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกที่นั่งอัตโนมัติ หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำค่าทัวร์

ตามกำหนดวันชำระเงิน  เพื่อให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชำระค่าทัวร์เข้ามาก่อน

 

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 1. ทัวร์เป็นราคาเหมาในอัตราพิเศษ สำหรับการจองพร้อมออกตั๋วทันที  เมื่อท่านชำระค่าทัวร์แล้ว

*ไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอคืนเงินให้แก่ท่านได้ทุกกรณี*

 1. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
 2. กรณีงดการใช้บริการรายการทัวร์ใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางครบทั้งโปรแกรมพร้อมกรุ๊ป บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และปฏิเสธการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนทุกกรณี
 3. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้  ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) มารับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขสำคัญควรทราบ

 

 1. ราคานี้สำหรับกรุ๊ปที่มีจำนวนผู้เดินทาง (ชำระค่าทัวร์ 100 %) จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์
 2. หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น

-       3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง

-       1 วัน ก่อนเดินทาง  หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ท่านอีกครั้ง

 1. อัตราค่าบริการทัวร์นี้สำหรับโปรแกรมลงร้านค้าท้องถิ่น โดยร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ได้แก่ หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ชาสมุนไพร, ไข่มุก, การนวดฝ่าเท้าฯลฯ ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านค้ามีความจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมสินค้าดังกล่าว...โดยใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ต่อร้านค้า ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านประสงค์จะไม่เข้าร้านค้าท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ว่าจะก่อนซื้อทัวร์ หรือ วันเดินทางไปถึง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ในอัตรา 1,000 หยวน (เงินสกุลจีนเท่านั้น)
 2. ผู้เดินทางที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป หรือ ท่านที่ร้องขอรถเข็น (Wheel Chair) ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการเดินทาง เพื่อยืนยันสุขภาพว่าท่านเหมาะสมแก่การเดินทางได้  เนื่องจากโปรแกรมเส้นทางนี้ ท่านต้องเดินทางข้ามหลายเมือง รวมถึงเปลี่ยนโรงแรมที่พักบ่อย หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ พบว่า ท่านช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น เดินได้น้อยก้าวกว่าคนปกติ  มีอาการหอบหืด อาหารชัก อาหารเกร็งควบคุมตนเองไม่ได้หรือ ตอบสนองช้าผิดปกติ และไม่มีใบรับรองแพทย์ประกอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยท่านเป็นสำคัญ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  มัคคุเทศก์และคนขับรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 4. ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) แบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น  *กรณีท่านต้องการเปลี่ยนผู้เดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนเดินทาง 7 วันเท่านั้น พร้อมส่งพาสปอร์ตมาใหม่  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน
 5. ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ ท่านจะสามารถผ่านด่านได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องต่อแถวในกรุ๊ป
 
 
 

โดยทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี

 1. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 

 

 

 

 

 

Visitors: 263,973