ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง

ซาปา       สวิสเซอร์แลนด์ แห่งเวียดนาม ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่า

              กระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซีปัน

ฮาลอง ล่องเรือมังกรชมความงามอ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติ  

ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก

กำหนดการเดินทาง                 ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

วันแรก             กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา - ตลาดซาปา

05.00 น.        พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

07.45 น.        ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบินที่  TG 560 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

09.35 น.        เดินทางถึงสนามบิน นอยไบ  กรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อดีตเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า Little Paris มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีจากสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส มีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่งและแม่น้ำล้อมรอบเมือง หลังผ่านพิธีการศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย              นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัดลาวไก ระยะทางประมาณ. 254 กิโลเมตร โดยเส้นทางด่วนสายใหม่ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง  เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร เป็นเมืองตากอากาศ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ท่านสามารถ  เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชาวเขาที่ผลิตเองและนำมาจำหน่ายในตลาด จนได้เวลาสมควร

                   นำท่านกลับที่พัก SUNNY MOUNTAIN  HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง     ซาปา – กระเช้าไฟฟ้า + ยอดเขาฟานซีปัน – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ฮานอย - หุ่นกระบอกน้ำ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) นำท่านไปยังสถานีเมืองฮัว เพื่อโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้า สู่  ยอดเขาฟานซีปัน    ซึ่งเปรียบเสมือนหลังคาแห่งอินโดจีน.....ด้วยระบบรถกระเช้าไฟฟ้าสามสายอันทันสมัย ปลอดภัยและยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สู่สถานีบนยอดเขา ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 เมตร   ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15-20 นาที ตัวกระเช้าขนาดใหญ่ 1 คันนั่งได้ 35 คน ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพมุมกว้างของซาปา เทือกขาสูง หุบเหว ผืนนาขั้นบันไดตามลาดไหล่เขา สลับซับซ้อน งดงามตระการตายิ่งนัก.....ถึงสถานีแล้วเดินบันไดอีก 600 ขั้นเพื่อไปถึงยอดเขาฟานซีปัน   อิสระถ่ายภาพที่ระลึกกับป้ายหิน FANSIPAN  3,143 M ตามอัธยาศัย และมุมอื่นๆบนยอดเขา....นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยกระเช้าตามเส้นทางเดิม หมายเหตุ :  กรณีที่มีประกาศ ปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้าฟานสีปันอันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, การปิดซ่อมบำรุง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม .....บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวอื่นทดแทน ....จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต(Cat Cat )หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา เดินเท้าเข้าชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันได ของชาวเขา และเลือกซื้อ สินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ...

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

บ่าย              นำท่านออกเดินทางกลับฮานอย ตามเส้นทางเดิมพักผ่อนอิริยาบถบนรถ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

                   นำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ (Water Puppet Show) ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลก ชมเรื่องราวตำนานทะเลสาบคืนดาบ ความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจ ในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูกโดยใช้หุ่นกระบอกน้ำ

                   นำท่านเข้าที่พัก SUNNY HOTEL, DELIGHT HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม          ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์– วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ฮาลอง 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) นำท่านเที่ยวชมกรุงฮานอย ชมและถ่ายภาพภายนอกกับ สุสานโฮจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho Chi Minh) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973-1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต (หมายเหตุ: สุสานโฮจิมินห์เปิดให้เข้าชมในช่วงเช้าเท่านั้น และปิดวันศุกร์และวันจันทร์ ) ชม จัตุรัสบาดิงห์, ทำเนียบประธานาธิบดี, บ้านโฮจิมินห์ ที่อาศัยอยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิต นำชมเจดีย์เสาเดียว (Chua Mot Cot) เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิม

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

บ่าย              นำท่านเที่ยวชม วัดหง๊อกเซิน (Ngoc Son) วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย   ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2  ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชมทะเลสาบคืนดาบ (Sward  Lake)ที่ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับตำนานก่อตั้งเมืองฮานอยที่น่าสนใจ..... นำไปยังย่านการค้า ถนน 36 สาย เพื่อให้ทุกท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าของฝากและของที่ระลึกจากเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นสินค้างานหัตถกรรม ผ้าปัก , งานไม้แกะสลัก  และสินค้าก๊อปปี้ กระเป๋า, รองเท้า อิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย .....จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง อ่าวฮาลอง (Halong Bay)โดยมีระยะทางจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพของทุ่งนาข้าวไร่ข้าวโพด  และสวนผลไม้ของเวียดนามในแถบตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในจังหวัด กว่าง นิงห์ (Quang Ninh) พรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือ อ่าวฮาลองมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่ กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ ไม่มีชื่อเรียก ภายในบริเวณอ่าว เต็มไปด้วยเรือสำเภา และ สำปั้นที่ล่องเรืออย่างช้า ๆ ทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงาม   

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

                   นำท่านเข้าที่พักKENNY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่               ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง – ถ้ำมหัศจรรย์ – ฮานอย – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)นำท่าน ล่องเรือมังกรชมอ่าวฮาลอง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อเรียก ภายในบริเวณอ่าวเต็มไปด้วยเรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงามถือได้ว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุดของเวียดนามและได้รับการขนานนามว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” ชมความสวยงามของเกาะที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์แปลกๆนานาชนิดบนน้ำทะเลสีฟ้า แวะชมถ้ำเทียน กุง หรือพระราชวังสวรรค์ ซึ่งภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา มี การจัดแสง สี อย่างสวยงามให้ท่านชมอย่างเพลิดเพลิน

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวันบนเรือกับเมนูอาหารทะเล (10)

บ่าย              นำท่านเดินทางกลับสู่ฮานอยระหว่างทางแวะชมแหล่งผลิตของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของคนพิการที่เมืองไฮเดื่อง (Hai Duong)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11)

                   หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบิน

20.45 น         ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 565 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

22.35 น         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

*****************************************************

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)       ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

วันเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

2-5, 8-11 ธันวาคม  2560

18,999

18,999

4,000

15-18, 22-25 ธันวาคม

18,999

18,999

4,000

29 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561

21,999

21,999

5,000

11-14, 25-28 มกราคม

18,999

18,999

4,000

8-11, 22 – 25 กุมภาพันธ์

17,999

17,999

4,000

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ฮานอย โดยสายการบินไทย
 2. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 3  คืน
 3. ค่าอาหาร 11 มื้อ 
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ 
 6. ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงตามประกาศของสายการบิน 
 7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดภาษาไทย)
 9. ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และภาษีสนามบินนอยไบ  14 USD
  อัตรานี้ไม่รวม 
  1.      ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก.

2.      ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
3.      ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ วันละ 50 บาทต่อคน

         ( 50 บาท x 3 คน x 4 วัน = 600 บาท)

4.      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(กรณีนิติบุคคล)
5.      ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 2,500 บาท 

เงื่อนไขการจอง
1.      กรุณาวางมัดจำ ท่านละ 8,000 บาท / 10,000 บาท (สำหรับวันหยุดเทศกาล)   โดยการโอนเข้าบัญชี
         ชื่อ บริษัท ฟอร์เรสทัวร์ จำกัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***      
         ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่บัญชี 733-1-01222-4
2.      หลังการโอนกรุณานำส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027 
3.      ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน 

4.      กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง 
1.       สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) มีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดย

          จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง

หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศ

        เปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน

 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

        เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่

        นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า

        ทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า

        ของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล

 1. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด   

        เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้

 1. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน

 1. สำหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้งบริษัทก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่านออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนั้นยกเลิก บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน

 1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่    (Twin/Double)  และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ   ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดินทางเป็นครอบครัว

 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

 

 

 

 

Visitors: 263,436