Beautiful Bali ทัวร์บาหลี


CODE:MH73 Beautiful Bali ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน

สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี
ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์”

ชมภูเขาไฟคินตามณี  วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน

ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาสุดถูกที่อูบุด

ชิมอาหารทะเลสด ที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

พักย่านคูตา 3คืน  เดินทางโดยสายการบิน Malaysia Airlines (MH)

 

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

2-12 ปี

พักเดี่ยเพิ่ม

จำนวน

27-30 ต.ค.60

18,900

 

ไม่มีราคาเด็ก

INF 5,000฿

3,500

20

30 ธ.ค. 60 -2ม.ค. 61

21,900

3,500

20

 

 

 วันแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน                      

                                                                                                                       ä -- , -- , เย็น

 

04.00 น.        พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  โซน M เคาน์เตอร์สายการบิน  MALAYSIA AIRLINES  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสารพร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ (กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ) 

06.00 น.      ออกเดินทางสู่ Denpasa (เดนปาซาร์) เกาะบาหลี

                        โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES  

                        เที่ยวบินที่ MH797(บริการอาหารเช้าบนเครื่อง)

09.10 น.        เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

12.00น.         เดินทางต่อสู่Denpasa (เดนปาซาร์) เกาะบาหลี

                        โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES  

                        เที่ยวบินที่ MH851(บริการอาหารเที่ยงบนเครื่อง)

15.05 น.      เดินทางถึง สนามบินนูราลัย เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่าน จากนั้นนำท่านชมความงดงามของวิหารอูรูวาตูที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดียพร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี  

18.00 น.      ä รับประทานอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบารัน(Jimbaran)อาหารทะเลสดที่จับจากชาวประมงจากหมู่บ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวในยามเย็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Loft Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

 

 

 วันที่สอง      ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี  ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ 
          ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล
- วัดเทมภัคสิริงส์ - ตลาดปราบเซียน

                                                                                                                     ä เช้า,เที่ยง,เย็น

 

เช้า              ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นำท่านชมการแสดงบารองเเดนซ์ที่มีชื่อเสียงของบาหลี เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานของการต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดี  จากนั้นไปชม อุตสาหกรรมการผลิต และ เพ้นท์ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทําผ้าบาติกแบบบาหลี เป็นงานฝีมือแต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนํา เสนอ หรือเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี  ชมผ้าบาติกชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก  หลังจากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านMas ชมการแกะสลักไม้Sandra Wood และ ขั้นตอนการทําไม้แกะสลักเป็นงานฝีมือดั้งเดิม  เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

เที่ยง            äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามณี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร

บ่าย             ชม ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟ ดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น นำท่านสู่ วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล (PURA TIRTA EMPUL TEMPLE) หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงมีผู้คนจำนวนมากพากันมาอาบชำระล้างร่างกายเพื่อรักษาโรคและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ตลาดปราบเซียน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดอูบุด ศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่

เย็น                  ä รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                           นำท่านเข้าสู่ที่พัก  The Loft Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

 วันที่สาม     วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต                                                                                                                 

                                                                                                                      ä เช้า,เที่ยง,เย็น

 

เช้า              ä บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม   

หลังอาหารเดินทางสู่ วัดปูราตามันอายุน (Pura Taman Ayun)หรือวัดเม็งวีราชเทวสถานแห่งนี้ เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์นี้ กำแพงก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง  ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การเรียงชั้นของหลังคาที่แตกต่างกันไป วัดนี้มีคูน้ำรอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู จากวัดเม็งวีเรานำท่านขึ้นสู่ทางตอนเหนือสู่เขตเบดูกูล(Bedugul) ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของบาหลีทางใต้ รวมทั้งภาพนาข้าวขั้นบันไดจากที่ราบสูงทางตอนเหนือ จากนั้นเรานำท่านไปยัง ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เพื่อไปสู่วัดอูลันดานูบราตัน(Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟ วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่ชาวเบดูกูลสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลสาบของพวกเขา จากนั้นเราจะพาท่านแวะตลาดผลไม้ของชาวเบดูกุลโดยเฉพาะสตอเบอรี่ผลใหญ่ หรือผลไม้อื่นๆที่หาชิมไม่ได้ในเมืองไทย เช่น สละบาหลี

เที่ยง                ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             ผ่าน ชมนาข้าวขั้นบันไดอันเขียวขจี  วิวของนาข้าขั้นบันไดแห่งนี้ถือว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดในเกาะบาหลี จากนั้นนำท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต(Pura Tanah Lot)ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจาก การกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชื่นชมพระอาทิตย์ยามอัสดงได้จากชายฝั่งข้างเคียง

ค่ำ               äรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก  The Loft Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

 

 วันที่สี่         บาหลี - โรงงานกาแฟ -ช้อปปิ้งย่านหาดคูตา  - เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย 

                   กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ                                                                     

                                                                                                                         ä เช้า,เที่ยง,--  

                                                                                    

เช้า                  äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                    นำท่านชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพี ให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อเป็นของฝากคนทาง
                             บ้าน นำท่านไปช้อปปิ้ง ย่านการค้าหาดคูต้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย พบกับสินค้าแบรนด์เนม
                   ร้านค้าปลอดภาษี  ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย

เที่ยง               ä รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนูราลัย  ระหว่างทางให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ Ramayana
16.05 น.        เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ MH850 
19.05 น.        เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

22.15 น.        เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796
23.20 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

หมายเหตุอัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้

ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

อัตราค่าบริการรวมค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - Denpasa– กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก  3  คืน พักห้องละ  2-3  ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ  รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ

ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  วันละ 5 USD  ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน  หรือ วันละ 180 บาท ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน (4 วัน รวมเป็น 20  USD หรือ 750  บาท)สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทยน้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจในการบริการ  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง   
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า  6  เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็มเพื่อทำการประทับตราผ่านแดน  กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองของท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**

เงื่อนไขในการจอง   มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

 

 

การยกเลิก: เนื่องจาก เป็นราคาโปรโมชั่นจากสายการ เมื่อท่านตกลงจองทัวร์ ชำระค่าจอง หรือชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

 

 

 

หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 2. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
  11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียงTRIPLE หรือเตียงเสริม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

 1. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง

15.การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
16. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
17. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

Visitors: 263,482